ดาวน์โหลด ActivInspire

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ป้อนรายละเอียด

ใช่ กรุณาติดต่อฉันผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อให้ฉันได้รับสื่อการเรียนที่น่าสนใจและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการจาก Promethean, บริษัทในเครือ และตัวแทนจำหน่าย

ความเป็นส่วนตัวของคุณถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงดำเนินการกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยยึดตามหลักทั่วไปของกฎเกณฑ์การปกป้องข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปและกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลอื่นๆ ที่บังคับใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู


เลือกวิธีการติดตั้ง


ฉอันไดข้อผ่านและยอมรอับเงงที่อนไขและขข้อกกาหนดของขข้อตกลงการใชข้งาน ( EULA )